Missie

Introductie
De Projectgroep Duurzame Oogheelkunde is in 2020 opgericht door Sjoerd Elferink en Redmer van Leeuwen. Sindsdien is de groep sterk gegroeid en speelt het een voortrekkersrol in het duurzamer maken van de oogheelkunde.

Missie en visie
De PGDO streeft naar het verduurzamen van alle processen binnen de Nederlandse oogheelkundige praktijk. Hierbij ligt de nadruk op het verkleinen van de negatieve invloed van de oogheelkunde op het milieu en het klimaat. Deze doelstelling ligt in lijn met de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, welke mede is ondertekend door het NOG.

De projectgroep wil deze doelen bereiken door middel van informatievoorziening, advisering, onderzoek, en lobby. Hierbij worden vanzelfsprekend de Nederlandse richtlijnen en de wetenschappelijke literatuur gevolgd.

Organisatie structuur
De PGDO heeft een formele status als projectgroep binnen het NOG. De PGDO geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het NOG bestuur. Bij het ontwikkelen van duurzame adviezen wordt nauw samengewerkt met de  commissie kwaliteit van het NOG en met de diverse werkgroepen.

De groep vergadert ongeveer iedere 6 weken, meestal online.

De projectgroep bestaat uit leden die uit hun midden een bestuur kiezen.

Leden
Lidmaatschap van de PGDO staat open voor alle zorgverleners die werkzaam zijn binnen de oogheelkunde. Dit betreft o.a. oogartsen, OK-verpleegkundigen, optometristen, TOA’s en beleidsmedewerkers of managers.

Lidmaatschap van het NOG is geen voorwaarde.

Werknemers van bedrijven die actief zijn binnen de oogheelkunde kunnen geen lid worden van de PGDO. Wel is het mogelijk voor bedrijven om zich aan te melden als belangstellende, waarbij men op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van de PGDO en benaderd kan worden als gesprekspartner.

Bestuur
Het bestuur van de PGDO bestaat uit een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester. Bestuursleden worden benoemd door de leden van de PGDO voor een periode van 2 jaar, met de optie tot verlenging met nogmaals 2 jaar.

Financiën
Aan het lidmaatschap van de projectgroep zijn geen kosten verbonden.

De projectgroep staat open voor donaties van leden, goede doelen, en non-profit organisaties. Sponsoring door commerciële partijen wordt niet geaccepteerd om de onafhankelijke positie te behouden.