Wetenschap en innovatie

Donders Binkhorst Stichting

Het F.C. Dondersfonds en de Stichting Oogheelkundig Wetenschappelijk Onderzoek Dr. P.G. Binkhorst zijn in 2020 samengegaan in de Donders Binkhorst Stichting en voldoet aan een tot algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Onderzoek

Het doel van de Stichting is: wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek in de ruimste zin des woords aan te moedigen en te bevorderen. Tevens komt in aanmerking: research op het terrein van neurologie, fysiologie, fysica en/of ander werk dat invloed kan hebben op de voorkoming, genezing of meer begrip van oogaandoeningen.

Het bestuur van genoemde stichting heeft besloten vanaf het jaar 2020 jaarlijks een prijs ter beschikking te stellen ter erkenning van een wetenschappelijk onderzoek, dat heeft geresulteerd in een proefschrift op het gebied van de oogheelkunde, verricht aan een instelling genoemd in de Nederlandse Hoger Onderwijswet, door een bij voorkeur Nederlands staatsburger. Het bestuur van de stichting ziet de jaarlijkse prijs als een bijdrage in de voortgang van het onderzoek op het gebied van de oogheelkunde. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het jaarcongres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

De Donders/Binkhorstprijs bestaat uit een bedrag van maximaal € 10.000.

Criteria

Bij de beoordeling van de proefschriften zal het bestuur zich laten leiden door de volgende criteria:

 • het belang voor de klinische oogheelkunde;
 • het wetenschappelijk belang, in het bijzonder op het gebied van visuele systemen;
 • het maatschappelijk belang;
 • de originaliteit van het onderwerp en van de methode van onderzoek;
 • de technische kwaliteiten: van het onderzoek (vraagstelling, methode, waarnemingen, conclusies) en van het proefschrift (opzet, leesbaarheid en stijl, afbeeldingen en literatuur, leesbaarheid voor leken)

Het proefschrift zal worden beoordeeld nadat de promotie heeft plaatsgevonden, zodat de prijs niet in concurrentie zal staan met eventuele subsidies, die ten aanzien van de verschijning zijn verleend. De commissie van pre-advies, die het proefschrift beoordeelt, bestaat uit deskundigen op het gebied van de oogheelkunde, fysiologie en fysica, daartoe jaarlijks aangezocht door het bestuur van de stichting.

Uw proefschrift aanmelden

Proefschriften die in een kalenderjaar voor 1 juli zijn verschenen kunnen meedingen naar de prijs in het daarop volgende kalenderjaar. Wil u meedingen naar de Donders/Binkhorstprijs? Stuur dan één exemplaar uw proefschrift vóór 1 juli naar het NOG bureau, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht. Een PDF bestand of link naar uw digitale proefschrift wordt ook als inzending geaccepteerd en heeft de voorkeur. Het strekt tot aanbeveling een onderbouwing met de proefschriften mee te sturen.

Reisbeurs

Ook stelt de Stichting reisbeurzen ter beschikking voor ondersteuning voor onderzoek in het buitenland. De toegekende reisbeurs dient aangewend te worden voor directe kennisoverdracht op het gebied van oogheelkundig onderzoek. Voor een reisbeurs kan een kandidaat een gemotiveerd verzoek met financiële onderbouwing indienen bij ons bestuur p/a NOG bureau, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht of per mail aan de secretaris van de Donders Binkhorst Stichting.

Zowel over de voordracht van de deskundigencommissie als over de aanvraag voor de reisbeurs beslist het bestuur van onze Stichting.

Verleende subsidies

S. Risseeuw – subsidie onderzoek Bruch’s Membrane Calcification in Pseudoxanthoma Elasticum 
Beschrijving onderzoek: in het kort hebben wij in deze studie oogweefsel van vier donoren met de zeldzame verkalkingsziekte PXE (pseudoxanthoma elasticum) kunnen onderzoeken. Dit heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd in de precieze (microscopische) locatie van de verkalking en de samenstelling hiervan. Buiten het feit dat dit weefsel al enorm schaars is en dus zeer waardevol, konden we ook nog de resultaten van één persoon vergelijken met foto’s die tijdens het leven zijn gemaakt, waardoor we nu weten de microscopische veranderingen zich vertalen tot de afwijkingen op foto’s. Deze inzichten zien we als een basis voor nieuwe inzichten: niet alleen in deze zeldzame ziekte, maar in leeftijdsgebonden maculadegeneratie, waar verkalking ook een rol speelt.

Winnaars Donders Binkhorstprijs:

 • 2020: R.A.J.M. Bierings;
 • 2021: S. Verbakel;
 • 2022: S. Risseeuw;
 • 2023: M. Talib en N.J. Brouwer

Winnaars Binkhorstprijs:

 • 1983: L. Koornneef;
 • 1983: W.F. Treffers;
 • 1985: D. van Norren;
 • 1986: niet uitgereikt
 • 1987: G. Dagnelli;
 • 1988: G. van Rij;
 • 1989: niet uitgereikt
 • 1990: J.L. van Delften M.P.M. ten Tusscher;
 • 1991: J.J.M. Kremers;
 • 1992: A. Rothova;
 • 1993: H.G. Lemij;
 • 1994: A.A.B. Bergen,;
 • 1995: C. van de Togt;
 • 1996: L.J. van Rijn en V.P.T. Hoppenreijs;
 • 1997: P.R. Roelfsema;
 • 1998: P.J. de Lint en H.F.A. Duijm;
 • 1999: F.H.M. Jongsma;
 • 2000 J.G. Journee-de Korver;
 • 2001: niet uitgereikt
 • 2002: M. Abramoff;
 • 2003: Witmer
 • 2004: niet uitgereikt
 • 2005: B.J. Klevering;
 • 2006: Dr. Ikram;
 • 2007: N. Reus;
 • 2008: S.E. Loudon;
 • 2009 S. Keijser;
 • 2010 C.J.F. Boon;
 • 2011 K. Littink;
 • 2012 W.D. Ramdas;
 • 2013 T. Hillenaar;
 • 2014 I.H.G. Bronkhorst;
 • 2015 niet uitgereikt; 
 • 2016 R. van Huet en N.M.T. Saksens;
 • 2019 E.H.C. van Dijk;

ANBI-status verantwoording

RSIN/fiscaal nummer 804205504

Beleidsplan in hoofdlijnen

De stichting stelt zich ten doel het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek in de ruimste zin des woords aan te moedigen en te bevorderen, alsmede aan te moedigen en te bevorderen, research op het terrein van de neurologie, fysiologie, fysica en/of ander(e)(gebied(en) dat invloed kan hebben op de voorkoming, genezing of stabilisering van oogaandoeningen, alles in de ruimste zin des woords;

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Het beschikbaar stellen van gelden voor wetenschappelijk onderzoek en/of het toepasbaar maken van zulk onderzoek;
Het jaarlijks ter beschikking stellen van gelden voor het beste proefschrift op het gebied van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek en
Het ter beschikking stellen van reisbeurzen.

Inkomsten

De inkomsten worden verworven uit:
Opbrengsten uit het vermogen;
Subsidies en andere bijdragen;
Schenkingen en erfenissen;
Alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer en besteding
Het bestuur beheert het vermogen van de stichting. Het bestuur houdt daartoe een of meer (beleggings) rekeningen aan. De inkomsten van de stichting worden besteed aan het bereiken van haar doelstellingen;

Het bestuur

S.M. Imhof, voorzitter
M.N. Copper, vice-voorzitter
G.V. van den Berk, penningmeester
G. Porro, lid
J.H.J. Woolthuis, secretaris

Aan de bestuurders kan vacatiegeld worden toegekend, mits niet bovenmatig;
Alleen redelijke kosten worden aan bestuurders vergoed op vertoon van bewijsstukken;
Aan bestuurders kan geen beloning worden toegekend.