Stichting Visitatie

De Stichting Visitatie heeft ten doel:

  • het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden van de vereniging Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).
  • Het verzorgen van visitatie van leden van het NOG voor (her)registratie in de uit hoofde van de Wet BIG gehouden registers, alsmede voor (her)registratie in de door de hiervoor bedoelde (medische) beroepsverenigingen gehouden bekwaamheidsregister(s) of door de hiervoor bedoelde (medische) beroepsvereniging erkende bekwaamheidsregister(s) voor deelspecialismen. De visitatie wordt uitgevoerd met inachtneming van de door het NOG dan wel door de betreffende medische beroepsvereniging of de daartoe behorende genootschappen of commissies gehanteerde normen, waarden, uitgangspunten en kwaliteitscriteria alsmede reglementen.
  • Het adviseren over kwaliteitsnormen, over wijze van visiteren en over (te ontwikkelen) medische protocollen en richtlijnen.
  • De uit de visitatierapporten verkregen informatie te analyseren en de besturen van de hiervoor bedoelde (medische) beroepsverenigingen daaromtrent te informeren.
  • Het behandelen van bezwaren tegen de beoordeling vastgesteld op grond van de visitatie.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het innen van vergoedingen welke moeten worden betaald voor de visitatie.

Bestuur
Prof. Dr. J.H. de Boer, voorzitter Commissie Kwaliteit
Prof. Dr. H. Tan, voorzitter Concilium Ophthalmologicum
Drs. G.W.S. Thoe Schwartzenberg, voorzitter NGRC
Prof. Dr. N.E. Schalij-Delfos, penningmeester NOG

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen