Vacature Commissielid landelijke Geschillencommissie Ziekenhuizen

05-12-2023

De Geschillencommissie Ziekenhuizen is de grootste geschillencommissie in de zorg en behandelt jaarlijks ruim 100 geschillen. Om tot een gewogen oordeel te kunnen komen is het van belang dat de Commissie over de juiste expertise kan beschikken. Vanuit bijna alle medisch specialismen zijn commissieleden benoemd.

Actueel is een vacature ontstaan voor een medisch specialist oogheelkunde die bereid is om oogheelkundige geschillen te beoordelen en daarnaast ook oog heeft voor de bredere context van de behandelrelatie met patiënten. Niet alleen de vraag of de betrokken professional overeenkomstig de professionele standaard heeft gehandeld staat centraal in de geschilbeslechting. Ook vormen knelpunten in de communicatie en bejegening vaak aanleiding voor de klager om een geschil aan de geschillencommissie voor te leggen.

Geschillencommissie Ziekenhuizen
De Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland en het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap, hebben gezamenlijk de Geschillencommissie Ziekenhuizen opgericht en hebben hiertoe een overeenkomst gesloten met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) te Den Haag. De Geschillencommissie Ziekenhuizen oefent haar werkzaamheden uit op basis van het Reglement Geschillencommissie Ziekenhuizen en is alleen toegankelijk voor leden van de NVZ en de NFU.

Sinds 1 januari 2017 dienen zorgaanbieders te beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)). Alle zorgaanbieders dienen zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie die in tweede aanleg juridisch bindende uitspraken doet over de klachtafhandeling van een zorgaanbieder. De geschilleninstantie is op grond van de Wkkgz ook bevoegd schadevergoedingen toe te kennen tot maximaal € 25.000,-.

Samenstelling
De Geschillencommissie Ziekenhuizen bestaat uit drie leden. Eén lid wordt voorgedragen door de patiëntenorganisaties Patiëntenfederatie Nederland en het LSR, één lid wordt voorgedragen door de brancheorganisaties NVZ en NFU, en er is een onafhankelijk voorzitter afkomstig uit de rechterlijke macht. De leden worden benoemd door het bestuur van de SGC. De Geschillencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (jurist) in dienst bij de SGC. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor het verzamelen en verspreiden van alle relevante stukken, diverse correspondentie, vergaderplanningen en het opstellen van de uitspraak van de Geschillencommissie.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de commissieleden bestaan uit het voorbereiden van een geschil, het bijwonen van hoorzittingen en het (kort) ‘raadkameren’ na afloop van een zitting. De zitting van de Geschillencommissie vindt plaats afhankelijk van het aantal lopende geschillen. De zittingsduur bedraagt gemiddeld drie uur. Eén tot twee keer per jaar vindt er een evaluerend commissieoverleg plaats met alle leden en voorzitters. De hoorzittingen worden zowel digitaal als op locatie georganiseerd.

Pilot
Op dit moment loopt een pilot ‘MATCHdata Geschillencommissie Ziekenhuizen’ waarin we een betere zittingsplanning proberen te organiseren. Het perspectief van deze pilot is erop gericht om een ‘mix & match’ aan te bieden aan partijen bij het inplannen van de zitting. Zo worden bijvoorbeeld aan cliënt en zorgaanbieder drie mogelijke zittingsdata voorgelegd waaruit beide partijen twee data dienen te kiezen, waardoor er altijd een match zal zijn. Tijdens de pilot zullen dergelijke alternatieve methoden van zittingsplanning worden ingezet. Gedacht wordt aan mogelijkheden als avonduren, weekenden, locaties en bijvoorbeeld het clusteren van zaken met een bepaald onderwerp. De voorwaarde is altijd dat de commissie met de juiste expertise volledig beschikbaar is op de betreffende keuzemomenten die worden aangeboden.

Profiel kandidaten
De NVZ en NFU zijn op zoek naar een medisch specialist oogheelkunde die de functie van commissielid wil bekleden en die voldoet aan onderstaand profiel.

Het commissielid:
• is een ervaren professional met gezag en handelt conform de KNMG-richtlijnen (o.m. gedragsregels voor artsen);
• is BIG-geregistreerd (maximaal drie jaar niet meer als arts werkzaam);
• heeft minimaal vijf jaar ervaring in een (academisch) ziekenhuis op zijn/haar vakgebied;
• is in staat om discipline-overstijgend te denken;
• heeft oog voor zowel het patiënten- als het professionele perspectief;
• heeft ervaring of affiniteit met klachtenbehandeling;
• is in staat om een genuanceerd/objectief oordeel te vormen;
• heeft oog voor het bewaken van de lijn van de commissie;
• heeft bij voorkeur affiniteit met digitaal werken, mede met het oog op mogelijk toekomstige virtuele zittingen;
• is ruim beschikbaar (minimaal 1x per 5/6 weken);
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• bekleedt geen functie binnen de bestuurlijke gremia van de NVZ of NFU.

Zittingstermijn/vacatievergoeding
Het lid wordt de eerste keer benoemd tot het eind van het jaar volgend op het jaar van benoeming. Daarna wordt het lid telkens voor vier jaar benoemd. De vacatievergoeding bedraagt € 210,– per dagdeel. De vergoedingen zijn inclusief alle voorbereidingen. Voor reiskosten wordt € 0,28 p/km vergoed of de kosten van openbaar vervoer eerste klas.

Interesse
Uw interesse in de vacature kunt u aangeven via Saskia Otters, jurist Kennis- en dienstverleningscentrum Federatie Medisch Specialisten/Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband.