Toelichting op de WTZa

21-09-2023

Per 2022 vervangen de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Het NOG ontving enkele vragen over de toepassing van deze wetten op MSB’s en andere rechtsvormen van oogartsenpraktijken. Het NOG heeft juridisch advies ingewonnen over de toepassing van deze wetten, om u van achtergrondinformatie te kunnen voorzien. Of een instelling wel of niet meld- en/of vergunningplichtig is en wat hier de gevolgen van zijn dient per individueel geval uitgezocht te worden. Op de BBC pagina leest u na inloggen de handvatten, maar voor de beoordeling van de exacte situatie van uw instelling dient u de expertise van een jurist of accountant in te zetten.