Regels over registratie van een consult op afstand

07-05-2024

Afgelopen jaren heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regels rondom registratie van e-health of een consult op afstand verruimd. Doordoor is het mogelijk om de poliklinische zorg anders in te richten, met minder reisbewegingen voor de patiënt en meer flexibiliteit voor de oogarts en de physician assistant. E-consulten mogen ook buiten de instelling gegeven worden, waardoor thuiswerken mogelijk is.

In dit nieuwsbericht worden de regels rondom registratie van e-consulten beschreven. Verdere detaillering over de registratie van e-healthconsulten is vanaf pagina 130 beschreven in de registratiewijzer van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Het is zeer de moeite waard hier kennis van te nemen als u met e-health aan de slag wilt. Hieronder lichten we de meest voorkomende consultvormen toe.

Welke e-consulten zijn beschikbaar?
In de regeling medisch specialistische zorg van de NZa staat beschreven aan welke voorwaarden bepaalde zorgactiviteiten moeten voldoen. Voor de e-health consulttypes staat onderstaande opgenomen.

Belconsult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek (190164) Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)
Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een oogarts (of arts-assistent of physician assistant) consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

 

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek (190167) Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190163)
Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een oogarts (of arts-assistent of physician assistant) schriftelijk consulteert (bijvoorbeeld e-mail of chat). Een schriftelijk consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Dat betekent dat een consultatie uit meerdere schriftelijke informatie-uitwisselingen kan bestaan, maar dat deze per polikliniekbezoek dat het vervangt éénmaal mag worden vastgelegd. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

 

Screen-to-screen consult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek (190165) Screen-to-screen consult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190166)
Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een oogarts consulteert middels een videoverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Financiële waardering e-consultvormen
De e-consultvormen worden als volwaardig consult gewaardeerd in de DBC-systematiek en hebben dus ook hetzelfde effect op de afleiding van een DBC als een face-to-face consult. Een DBC-zorgproduct, en zelfs een geheel zorgtraject, kan volledig bestaan uit consulten op afstand, waarbij de oogarts de patiënt niet face-to-face heeft ontmoet.

Medicatie voorschrijven na een online contact is mogelijk
Voorheen was het verplicht een patiënt face-to-face gezien te hebben voordat medicijnen voorgeschreven mochten worden. Deze regel is in 2023 aangepast. Voorschrijven tijdens of na online contact is daardoor mogelijk zonder face-to-face contact, als er geen fysiek onderzoek nodig is en de voorschrijver over de actuele medicatiegegevens van de patiënt beschikt.

Welke mogelijkheden leveren de e-consultvormen op?
Door de e-consultvormen is het mogelijk om de zorg anders in te richten. Dit kan zorgen voor andere inrichting van de poli’s, met meer flexibiliteit voor de oogarts en minder reisbewegingen voor de patiënt. E-consulten mogen buiten de instelling gegeven worden. Het is aan de oogarts (of arts-assistent of physician assistant) om te bepalen of een consult op afstand, gegeven vanuit de thuissituatie of een locatie anders dan het ziekenhuis of de instelling, voldoet aan de medisch inhoudelijke randvoorwaarden en de voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende zorgactiviteit.

Voorbeeld van meerwaarde e-consulten
Mevrouw Jansen wordt met netvliesproblematiek verwezen door de huisarts. Na triage van de verwijsbrief door een oogarts wordt deze patiënt in de retinastraat van het ziekenhuis geplaatst. Dit houdt in dat de patiënt een aantal onderzoeken bij de TOA/optometrist ondergaat, waarna de patiënt weer naar huis gaat. De patiënt hoeft hierdoor minder lang in het ziekenhuis te blijven, wat ook minder druk legt op de mantelzorgers van de patiënt.

De patiënt wordt enkele dagen later gebeld door de oogarts met de uitslag van de onderzoeken en de eventuele vervolgstappen die ondernomen kunnen worden. Door het telefonische consult kan de oogarts thuiswerken en eventueel eenvoudig patiënten overnemen van een zieke collega. Doordat het belconsult locatie-onafhankelijk uitgevoerd kan worden wordt in dit ziekenhuis levert het tekort aan spreekkamers geen problemen meer op.

Implementatie in het EPD
Om de e-consultvormen te kunnen registreren moet dit mogelijk gemaakt worden in het EPD. Soms hebben DBC-adviseurs of ICT-afdelingen bezwaren tegen het inrichten van de e-consultvormen, bijvoorbeeld omdat zorgverzekeraars strenge controles uitvoeren met grote consequenties voor het ziekenhuis bij foutief gebruik van de codes. Maak duidelijke afspraken over het gebruik van deze codes met de instelling, zodat fouten voorkomen worden.

Vragen?
Heeft u vragen over de registratie van e-consulten of heeft u discussie met uw zorgadministratie hierover, neem dan contact op met de BBC voor advies via onze beleidsadviseur Daphne Albers.