Oogheelkunde voorloper in efficiënte en toegankelijke zorg

07-06-2024

In een presentatie tijdens de IZA-sessie “Juiste Zorg op de Juiste Plek” op 3 juni jl. hebben Marije Sminia en Irene van Liempt, onze huidige en voormalige BBC voorzitter, de vooruitstrevende rol van de oogheelkunde belicht. Aanwezigen waren de minister en staatsecretaris van het ministerie van VWS en bestuurders van onder andere NZa, NFU, NVZ en Zorgverzekeraars.

Oogheelkunde is een koploper in het efficiënt en toegankelijk maken van de zorg. De sector heeft zich ontwikkeld en richt zich op behandeling van steeds complexere oogaandoeningen. Door taakherschikking, substitutie naar de eerste lijn en samenwerking met andere disciplines zoals optometristen, worden patiënten op de juiste plek behandeld.

Diverse “Juiste Zorg op Juiste Plek” (JZOJP) projecten door heel Nederland hebben geleid tot een efficiëntere inrichting van de zorg. Zo zijn brilmetingen, screeningen en jaarlijkse controles van Diabetes Mellitus overgeheveld naar de eerste lijn, terwijl complexe aandoeningen in de tweede lijn worden behandeld, waarbij gespecialiseerde ondersteuning wordt ingezet, zoals PA’s, toa’s, orthoptisten en optometristen.

Hoewel de implementatie van JZOJP-projecten uitdagingen kent op het gebied van organisatie, communicatie, financiering en kwaliteitsbewaking, tonen diverse projecten veelbelovende resultaten. Zo wordt 75% van de getrieerde patiënten in de eerste lijn niet meer doorverwezen naar de oogarts in de tweede lijn.

Het NOG ondersteunt deze verschuiving van zorg en streeft naar een goede samenwerking met optometristen, huisartsen en patiënten. Voor een verdere opschaling van projecten naar structurele inbedding is een landelijk kwaliteitskader, structurele bekostiging van de optometrische zorg in de eerste lijn en aandacht voor de casemixverzwaring en duurzame inzetbaarheid van de oogarts in de tweede lijn noodzakelijk. Marije en Irene hebben deze punten onder de aandacht gebracht bij de IZA-partijen. Met deze aanpak blijft de oogheelkundige zorg toegankelijk voor alle patiënten, met de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van de patiënt centraal.