Expertiseconsulten

14-03-2023

Er zijn sinds 2023 twee nieuwe zorgactiviteiten beschikbaar voor zorgverleners uit een tweedelijnscentrum die een erkend experticecentrum raadplegen voor advies (een zogenaamd expertiseadvies) over diagnose en/of behandeling van de patiënt bij zeldzame aandoeningen:

190174 – Expertiseadvies uitgevoerd door een andere instelling, zonder patiëntencontact  

190175 – Expertiseadvies uitgevoerd door een andere instelling, met patiëntencontact

Het tweedelijnscentrum maakt afspraken met het expertisecentrum over de betaling via onderlinge dienstverlening. De zorgactiviteiten worden door het tweedelijnscentrum als add-on gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Voor beide prestaties geldt dat zij eenmaal kunnen worden geregistreerd en gedeclareerd voor het volledige adviestraject voor dezelfde zorgvraag. Dit adviestraject kan uit een (of meer) contactmoment(en) en informatie-uitwisselingen tussen de aanvrager en het expertisecentrum (en patiënt) bestaan. De prestatie mag niet gedeclareerd worden wanneer de aanvrager en uitvoerder van het expertiseadvies werkzaam zijn binnen dezelfde instelling. Tot slot geldt dat de prestaties (vooralsnog) alleen gedeclareerd kunnen worden, wanneer het advies is gegeven door een door VWS erkend expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. De lijst met erkende expertisecentra staat hier.