Lid worden

U kunt lid worden van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap wanneer u voldoet aan hetgeen gesteld in artikel 7 van de Statuten van de Vereniging.

Het NOG kent gewone leden, aspirant leden, ereleden, rustende leden, buitengewone leden en bijzondere leden. Aanmelding geschiedt door het indienen van het onderstaande aanmeldingsformulier. 

Gewone leden zijn natuurlijke personen die in Nederland of de Nederlandse Antillen tot uitoefening van de oogheelkunde zijn toegelaten.

Het NOG is lid van de Federatie Medisch Specialisten (hierna: FMS). Door het lidmaatschap van het NOG bent u tevens aangeslotene van de FMS. In de privacy verklaring hieronder leest u hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring van de FMS vindt u hier.
Indien u als medisch specialist in dienstverband werkzaam bent/gaat zijn, meldt u zich hiermee tevens aan als lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) met de daarbij behorende voordelen (bekijk de ledenvoordelen). Voor meer informatie over de rechten en plichten van de LAD zie de statuten van de LAD. Het lidmaatschap van de LAD is kosteloos. Indien dit op enig moment verandert, informeren de FMS en/of LAD u hierover. Het NOG verstrekt de benodigde gegevens -eventueel via de FMS- aan LAD. Klik hier voor de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt.
Mocht u ondanks de vele kosteloze voordelen van het lidmaatschap als medisch specialist in dienstverband, niet lid willen worden van de LAD, dan kunt u hierover contact opnemen met het bureau van het NOG.

Aspirant leden zijn artsen die in Nederland of de Nederlandse Antillen hun oogheelkundige opleiding ontvangen. Aspirant leden kunnen zich eveneens aanmelden als lid van De Jonge Specialist (DJS) voor € 140 per jaar. De Jonge Specialist streeft naar één landelijke vertegenwoordiging voor alle AIOS, onafhankelijk en sterk door de krachten te bundelen.

Buitengewone leden kunnen door het bestuur van het NOG worden voorgedragen en in de algemene ledenvergadering worden benoemd, indien de aanvraag voor een buitengewoon lidmaatschap door twee NOG leden wordt ondertekend en de aanvraag is voorzien van een motivatie en CV van de betreffende kandidaat.
Voor zodanige benoeming komen in aanmerking buitenlandse oogheelkundigen en aan Nederlandse instellingen van wetenschappelijk (academisch) onderwijs afgestudeerden, -zo nodig master - die beoefenaren van aan de oogheelkunde verwante wetenschappen zijn.

Bijzondere leden zijn natuurlijke personen, die, op voorstel van tenminste twintig leden, door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Voor zodanige benoeming komen in aanmerking aan Nederlandse instellingen van hoger beroepsonderwijs afgestudeerden, zo nodig bachelor - die beoefenaren van aan de oogheelkunde verwante wetenschappen zijn.

Het aanmeldingsformulier kan voor aanmelding van alle leden worden gebruikt.
In het privacy reglement leest u hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Bijlagen: 

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen