Lid worden

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap kent gewone leden, ereleden, rustende leden, buitengewone leden, bijzondere leden en aspirant leden. Aanmelding als gewoon lid of aspirant lid van de vereniging geschiedt door het indienen van een ingevuld aanmeldingsformulier. 

Gewone leden zijn natuurlijke personen die in Nederland of de Nederlandse Antillen tot uitoefening van de oogheelkunde zijn toegelaten. Gewone leden zijn autmatisch lid van de FMS en indien werkzaam in dienstverband eveneens lid van de LAD.

Aspirant leden zijn artsen die in Nederland of de Nederlandse Antillen hun oogheelkundige opleiding ontvangen. Aspirant leden kunnen zich eveneens aanmelden als lid van De Jonge Specialist (DJS) voor € 140 per jaar. De Jonge Specialist streeft naar één landelijke vertegenwoordiging voor alle AIOS, onafhankelijk en sterk door de krachten te bundelen.

Buitengewone leden kunnen door het bestuur van het NOG worden voorgedragen en in de algemene ledenvergadering worden benoemd, indien de aanvraag voor een buitengewoon lidmaatschap door 2 NOG leden wordt ondertekend en de aanvraag is voorzien van een motivatie en CV van de betreffende kandidaat.
Voor zodanige benoeming komen in aanmerking buitenlandse oogheelkundigen en aan Nederlandse instellingen van wetenschappelijk (academisch) onderwijs afgestudeerden, -zo nodig master - die beoefenaren van aan de oogheelkunde verwante wetenschappen zijn.

Bijzondere leden zijn natuurlijke personen, die, op voorstel van tenminste twintig leden, door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Voor zodanige benoeming komen in aanmerking aan Nederlandse instellingen van hoger beroepsonderwijs afgestudeerden, zo nodig bachelor - die beoefenaren van aan de oogheelkunde verwante wetenschappen zijn.

Het aanmeldingsformulier kan voor aanmelding van alle leden worden gebruikt.
In het privacy reglement leest u hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Bijlagen: 

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen