Toolkit: Juiste oogzorg op de juiste plek

Financieringsmogelijkheden

De OVN, de Oogverenging en het NOG werken samen aan het landelijk uniform vormgeven van Juiste Oogzorg op de Juiste Plek. we werken daarbij al een aantal jaren aan het realiseren van een betaaltitel voor optometristen in de eerste lijn. Hieronder een update van de stand van zaken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kwam eind 2021 tot de conclusie dat zij op dit moment geen uitspraak kunnen doen over de financiële inbedding van optometrische eerstelijns zorg. De duiding van optometrie, die in 2008 door het Zorginstituut is opgesteld, moet eerst verder worden uitgewerkt. Het gaat hierbij om de precieze inhoud, verantwoordelijkheidsverdeling en de kwaliteitsborging van de optometrische zorg.

Om die reden is er door VWS een verzoek bij het Zorginstituut neergelegd om duidelijkheid te verschaffen over de duiding uit 2008. Het Zorginstituut is in december 2021 met de adviesvraag begonnen en gesprekken met het NOG en de OVN hebben plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is een project voortgekomen.
De doelstelling van het project is het oplossen van het vraagstuk rond de bekostiging en taakherschikking in de oogzorg. Het effect van het project: dat oogheelkundige zorg voor mensen met bepaalde niet acute oogheelkundige klachten in de eerste lijn kan worden vormgegeven met behoud van kwaliteit van zorg en verbetering van de toegankelijkheid van zorg.
Het Zorginstituut heeft de Oogvereniging, OVN en NOG gevraagd het zorgproces in kaart te brengen waarbij de bevoegd- en bekwaamheden van de optometrist helder worden beschreven en aandacht is bij de implementatie voor de kwaliteitsborging. De OVN, Oogvereniging en het NOG zijn hier nu mee aan de slag.
Als de exacte handelingen en de context waarin deze handelingen door de optometrist worden uitgevoerd duidelijk zijn omschreven, zal het Zorginstituut onderzoeken of de huisartsen (een deel) van deze handelingen ook tot hun arsenaal rekenen. Afhankelijk daarvan kan vervolgens worden gekeken of de inzet van deze optometrische zorg in de eerste lijn in financiële zin huisartsenzorg of medisch specialistische zorg betreft en hoe een eventuele betaaltitel vormgegeven kan worden.

Op dit moment zijn er de volgende financieringsmogelijkheden:

‘Segment 3’ gelden (Huisartsenzorg)

Gelden uit ‘Segment 3’ kunnen worden ingezet bij projecten die onder verantwoordelijkheid van de huisarts worden uitgevoerd. Dit betreft een tijdelijke projectfinanciering. De verzekeraar maakt hierover afspraken met de betrokken huisartsen en andere partijen.

Overige Zorgproducten Paramedische zorg (Medische Specialistische zorg)

Overige Zorgproducten Paramedisch Zorg (optometrie en orthoptie) bij projecten onder verantwoordelijkheid van de oogarts:

Onderlinge dienstverlening of Transmurale samenwerking

Om juiste zorg op de juiste plek te realiseren, moeten zorgprofessionals over de lijnen heen kunnen samenwerken met andere professionals. Zo moet het mogelijk zijn om een deel van de behandeling van een patiënt in een andere zorginstelling, of zelfs thuis plaats te laten vinden. Ook moeten huisartsen laagdrempelig het advies van een medisch specialist kunnen vragen. Met meer financieringsmogelijkheden stimuleert de NZa deze transmurale zorg. 

In een tweetal factsheets legt de NZa uit hoe die mogelijkheden eruitzien: de factsheet Onderlinge dienstverlening en de factsheet Transmurale samenwerking