Richtlijnen (EBM en overige)

Richtlijnen geven de zorgverlener een leidraad voor het handelen in de dagelijkse praktijk. Zij expliciteren goed medisch handelen en bevorderen de kwaliteit van zorg.

De richtlijnen zoals alfabetisch aangeboden onderaan deze pagina vallen uiteen in twee groepen: evidence-based richtlijnen en overige leidraden.

Evidence based richtlijnen
Evidence based richtlijnen zijn volgens een vaste procedure ontwikkeld. De ontwikkeling begint met het formuleren van een aantal te beantwoorden vragen. Daarna volgen een systematische zoektocht naar literatuur, een gestructureerde beoordeling en selectie van de gevonden literatuur, het inventariseren van de evidence en het samenvatten van de inhoud van de literatuur en het schrijven van een conceptrichtlijn. Dit gebeurt door een kernwerkgroep. Dan volgt discussie met een bredere werkgroep, waarin niet alleen professionals zitten maar ook bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de patiënten. Na aanpassing wordt het concept aangeboden aan de leden van de beroepsvereniging(en) die de ontwikkeling heeft/hebben geïnitieerd. Na deze inspraakronde wordt de definitieve tekst opgesteld. Tot slot volgt autorisatie door de beroepsvereniging, waarmee de richtlijn de facto deel uitmaakt van de professionele standaard.

Het ontwikkelen – en onderhouden – van een evidence-based richtlijn is heel veel werk. Mede om die reden is het ontwikkelen van oogheelkundige evidence-based richtlijnen beperkt tot een aantal veel voorkomende zaken in de dagelijkse praktijk. Deze richtlijnen worden officieel uitgegeven. Iedere vijf jaar volgt een revisie van de richtlijnen. Ook zijn multidisciplinaire richtlijnen opgenomen.

Alle NOG-richtlijnen zijn opgenomen in de richtlijnendatabase.

Overige leidraden
Er zijn vele geschriften die, hoewel geen evidence-based richtlijn, handige aanwijzingen bieden voor de dagelijkse praktijk en zo de kwaliteit van zorg ten goede komen. Gedacht kan worden aan overzichtsartikelen, behandelprotocollen, richtlijnen die niet (volledig) volgens het evidence based stramien zijn gemaakt en ook evidence-based richtlijnen die formeel verouderd zijn maar nog niet gereviseerd. De juridische status van deze 'overige leidraden' is niet wezenlijk anders dan van de evidence based richtlijnen.

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht