DOT 2020 relevante documenten

Voor oogheelkunde relevante wijzigingen 2020:

1. Minder administratieve last bij 2e staaroperatie binnen 42 dagen
Voor cataractoperaties wordt per 2020 een in tempi afsluitregel geïntroduceerd, waarmee het subtraject van de lopende dbc ook eerder dan 42 dagen na de operatie gesloten kan worden, als de operatie van het 2e oog binnen die 42 dagen valt. Het lopende subtraject wordt afgesloten één dag voor de dag dat deze tweede cataractoperatie plaatsvindt. Er wordt automatisch een vervolg subtraject geopend waar de 2e operatie in valt (net zoals bij de intravitreale injecties nu al het geval is). Hierdoor valt de tweede operatie dan in een nieuw subtraject, binnen hetzelfde zorgtraject. Dit scheelt zorgaanbieders veel werk, handmatige controles en afwijzingen. Deze aanpassing is op verzoek van de BBC door de NZa gedaan. 
Alleen bij twee staaroperaties op dezelfde dag moet nog een parallelle DBC worden geopend.

2. Vereenvoudigde regelgeving parallelliteit
De registratieregels omtrent parallelliteit waren onduidelijk en multi-interpretabel. De regelgeving voor het openen van parallelle DBC's is vereenvoudigd.
Als belangrijkste uitgangspunt wordt genomen dat de medisch specialist zelf de afweging maakt of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. Daarnaast dient een nieuw te openen zorgtraject te voldoen aan de aanwezigheid van een behandelrelatie volgens WGBO tussen beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt, en dat de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert verantwoordelijk is voor de anamnese en diagnosestelling.

Veldpartijen (NVZ, NFU, ZN en FMS, met medewerking van NZa) hebben een registratiekaart ontwikkeld (zie PDF helemaal onderaan deze pagina), aan de hand waarvan een medisch specialist of een andere zorgprofessional aan het begin van het zorgtraject via een aantal eenvoudige vragen in een beslisboom zelf kan bepalen of er wel of geen (nieuwe) DBC mag worden geopend.

Een uitgebreide toelichting op de registratieregels en concrete voorbeelden zullen worden opgenomen in de jaarlijkse registratiewijzer van de FMS.

 3. NZa laat verplichting fysiek face-to-face contact aan begin van nieuw zorgtraject los
Het uit de regelgeving halen van de verplichting van ‘fysiek face-to-face contact’ ergens in een initieel subtraject (ZT11), maakt het mogelijk dat consulten tussen de oogarts en de patiënt in het initiële traject ook op afstand plaats kunnen vinden, door middel van bijvoorbeeld eerst een screen-to-screen consult gevolgd door een of meerdere belconsulten.
Het laten vervallen van het verplichte ‘fysiek face-to-face contact’ zorgt ervoor dat patiënten niet onnodig op de poli hoeven te komen, zorgt voor meer eenduidigheid in de regelgeving en draagt bij aan vermindering van administratieve lasten.

Het vervallen van deze verplichting leidt volgens de NZa niet tot enige financiële impact. De regels omtrent welke beroepsbeoefenaar welke zorgactiviteit mag registeren blijven immers gelijk.

Informatie vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit
De NZa heeft twee informatiekaarten gemaakt over de algemene wijzigingen 2020 (één voor de zogenaamde beleidsrijke release RZ20a en één voor de release met kleine wijzigingen RZ20b) en een registratiekaart parallelliteit.

 

De FMS heeft de registratiewijzer 2020 gepubliceerd.

 

Datum: 
dinsdag, 10 december, 2019

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen